Pouczenie o myjni

Zlecenie oczyszczenia, przebieg właściwego oczyszczania, odbiór wyczyszczonej cysterny:

 • czyszczenie cysterny zleca kierowca bezpośrednio obsłudze linii do mycia, na podstawie dyspozycji jego firmy spedycyjnej czyli, kierowca jest uznawany przez obsługę linii do mycia za osobę kompetentną do zlecenia oczyszczenia, do odbioru i kontroli cysterny po wyczyszczeniu i za przedstawiciela firmy zlecającej oczyszczenie

 • połączenie faksowe i e-mailowe do biura myjni w celu przesłania zamówienia na oczyszczenie, innych zaleceń, kart bezpieczeństwa, itp. jest podane w części „ Kontakt “

 • kierowca zleca oczyszczenie pojazdu na specjalnym zamówieniu i potwierdza to swoim podpisem, druk „Zamówienie oczyszczenia “ jest podany na tych samych stronach, patrz: „Zamówienie oczyszczenia “

 • kierowca składa i dostarcza dokumenty ( CMR, kartę przewozową, kartę bezpieczeństwa, itp.) przy zleceniu oczyszczenia produktu, po którym cysterna ma być oczyszczona; na podstawie tego zlecenia dobierana jest odpowiednia procedura technologiczna właściwego czyszczenia

 • kierowca podaje w zleceniu oczyszczenia następny produkt, który po oczyszczeniu cysterny zostanie do niej załadowany, na tej podstawie wybrana procedura czyszczenia jest ponownie sprawdzana i analizowana

 • stan cysterny przed czyszczeniem jest zawsze kontrolowany przez pracowników myjni i ma podstawie tego wyjściowego stanu cysterny przed czyszczeniem jest ponownie analizowana dalsza procedura oczyszczania, a stwierdzone nienormalne stany cysterny są fotografowane

 • jeżeli kierowca nie zgłosi następnego produktu, który zostanie załadowany do oczyszczonej cysterny, to na linii do mycia wykonuje się tylko standardowe oczyszczenie po ostatnim przewożonym produkcie czyli, że przy następnym załadunku będzie można do cysterny załadować tylko produkty o zbliżonym charakterze! W żadnym razie nie można po standardowym oczyszczaniu załadować produktów chemicznych o wysokiej czystości, produktów, które mają własności rozpuszczalników albo środków czyszczących skuteczniejszych od samego procesu oczyszczania, produktów nawet śladowo nie łączących się z produktem poprzedzającym, itp.

 • produkty możliwe i niemożliwe do oczyszczenia na linii do mycia KOVOPROGRESS patrz:“ substancje możliwe i niemożliwe do usunięcia“

 • jeżeli kierowca zleca czyszczenie specjalne na przykład ze względu na bardzo czysty produkt chemiczny, to jest ono zawsze analizowane pod kątem fachowym przez obsługę linii w celu ustalenia, czy linia do mycia jest technologicznie zdolna do wykonania tego oczyszczania na wymaganym poziomie jakościowym, w przeciwnym razie odmawia się wykonania takiego czyszczenia

 • na linii do mycia odmawia się czyszczenia z substancji nie podlegających łączeniu się, na przykład „artykuły spożywcze/substancje ADR“! Wykonuje się tylko standardowe oczyszczenie po ostatnim przewożonym produkcie

 • linia do mycia kieruje się regułami łańcucha transportowego: oczyszczenie cysterny kończy transport danego produktu

 • praca linii do mycia kieruje się dyrektywami EFTCO definiującymi wyczyszczoną cysternę

 • kierowca ma obowiązek osobiście skontrolować oczyszczoną cysternę na wezwanie obsługi linii do mycia i przy jakichkolwiek wątpliwościach, co do jakości wykonanego czyszczenia ma on obowiązek odmówić odebrania takiego dzieła i domagać się ponownego czyszczenia, aż do osiągnięcia wymaganej jakości oczyszczenia

 • szafka z armaturą i węże do rozładunku są czyszczone zgodnie ze zleceniem złożonym przez kierowcę, jeżeli czyszczony wąż rozładunkowy nie jest oznaczony numerem fabrycznym, to ten fakt jest odnotowywany w ateście ECD z czyszczenia

 • kierowca jest ostatnią osobą, która ma kontakt z oczyszczoną cysterną na linii do mycia

 • kierowcy zaleca się skorzystania z usługi plombowania przed wyjazdem cysterny po wykonaniu i odebraniu przez niego procesu oczyszczenia cysterny; numery plomb podaje się w wystawionym ateście ECD

 • kierowca swoim podpisem i odebraniem wystawionego atestu ECD o wyczyszczeniu cysterny odbiera wykonane dzieło i z tą chwilą przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wyczyszczoną cysternę – zgodnie z dyrektywami EFTCO

 

Powyższa procedura składania zlecenia na oczyszczenie i jej przestrzeganie minimalizuje ewentualne przyszłe problemy i reklamacje dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w powtarzającym się łańcuchu dystrybucji produktów:

„…..załadunek – transport – czyszczenie cysterny – załadunek…“

 

Warunki handlowe:

 

 • dziękujemy Państwu za skorzystanie z usług naszej linii do mycia!

 • klucz do wstępnej kalkulacji ceny oczyszczenia cysterny znajduje się, patrz: “ Kalkulowanie cen “

 • walutą, w której fakturuje się nasze usługi jest CZK, przeliczenie na EUR jest wykonywane po kursie aktualnym w dniu, w którym nasza usługa została wykonana, zgodnie z kursem Czeskiego Banku Narodowego (ČNB), patrz: www.cnb.cz

 • akceptujemy bezgotówkową płatność za nasze usługi

 • dla umożliwienia bezgotówkowej zapłaty za nasze usługi prosimy Państwa o nadesłanie całorocznego zamówienia albo częściowych zamówień na oczyszczanie na adresy e-mailowe/faks, patrz: „Kontakt“; od zamawiających usługę firm spedycyjnych oczekujemy podania na zamówieniu czyszczenia dokładnych danych umożliwiających bezproblemowe fakturowanie, łącznie z określeniem filii, podaniem dokładnego adresu do fakturowania i osób kontaktowych oraz połączenia tel./faks/e-mail z tymi osobami kontaktowymi

 • zapłata w gotówce za nasze usługi jest wymagana w takich przypadkach, gdy zamawiający oczyszczenie nie nadesłał wymaganego zamówienia na oczyszczenie, od firm rozpoczynających korzystanie z naszych usług, w przypadkach, gdy dane firmy zamawiającej są niejasne i niekompletne oraz w przypadkach poważnego naruszenia dyscypliny płatniczej
 • bankomat jest zainstalowany przy linii do mycia

 • dziękujemy Państwu za przestrzeganie dyscypliny płatniczej!

 

Konto bankowe firmy KOVOPROGRESS, spol s.r.o.:

 

 

Właściciel rachunku: KOVOPROGRESS,spol. s r.o.

Bank : VOLKSBANK CZ, a.s. , Heršpická 5, CZ – 658 26 Brno

Numer rachunku : 4060009566 / 6800
IBAN : CZ73 6800 0000 0040 6000 9566
BIC-SWIFT : VBOE CZ 2X

 

Zalecenia bezpieczeństwa:

 

Budynek linii do mycia KOVOPROGRESS,spol. s r.o. znajduje się w zapleczu technicznym magazynu sprzedaży materiałów pędnych przedsiębiorstwa Čepro a.s., magazyn sprzedaży Střelice koło Brna, gdzie w całym obiekcie obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad użytkowania i bezpieczeństwa. Kierowca przy wjeździe na teren obiektu Čepro w celu skorzystania z usług linii do mycia otrzymuje do podpisania formularz „ Pouczenie przy wjeździe“, który jest przetłumaczony na języki obce identycznie, jak na naszych stronach.

Ten formularz znajduje się na naszych stronach internetowych, patrz: „ Pouczenie przy wjeździe“

 

Dziękujemy Państwa kierowcom za ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w tym „ Pouczeniu przy wjeździe“.