Poučení o mycí lince

Zadávání čištění, průběh vlastní čištění, převzetí vyčištěné cisterny:

 • čištění cisterny zadává řidič vozidla přímo na mycí lince,a to dle dispozic jeho spediční firmy, řidič je tedy uznáván mycí linkou za osobu kompetentní k zadání čištění a následně i k přejímce a kontrole cisterny po čištění a za zástupce firmy objednavatele čištění,
 • faxové a mailové spojení do kanceláře mycího boxu pro účel zaslání objednávky čištění, jiných pokynů, bezpečnostních listů atp. je uvedeno v „Kontakt“
 • řidič zadává čištění vozidla na zvláštní objednávce a stvrzuje ji svým podpisem , tiskopis „Objednávka číštění“ je uveden i na těchto stránkách , viz. „Objednávka čištění
 • řidič udává a doloží doklady ( CMR, ložný list, bezpečnostní list, atp.)  při zadání čištění o produktu, po kterém se bude cisterna čistit , dle tohoto zadání je zvolen příslušný technologický postup čištění
 • řidič uvede do zadání čištění následný produkt, který bude do cisterny do vyčištěné cisterny naložen,dle toho bude znovu prověřen a vyhodnocen zvolený postup čištění
 • stav cisterny před čištěním je vždy zkontrolována pracovníky mycí linky, dle výchozího stavu cisterny před čištěním je opět vyhodnocen  další postup čištění, zjištěné anomální stavy cisterny jsou nafotografovány
 • neuvede-li řidič následný produkt který bude do vyčištěné cisterny naložen, je vždy provedeno mycí linkou jen standartní čištění po posledním přepravovaném produktu, pak je tedy v příští nakládce možno naložit do cisterny jen produkty příbuzného charakteru !, v žádném případě nelze naložit po standartním čištění produkty chemicky  vysoce čisté,  produkty které mají vlastnosti rozpouštědel nebo čistidel účinnějších než je samotný proces čištění,  produkty i stopově neslučitelné s produktem předcházejícím, atp.
 • čištěné a nečištěné produkty mycí linkou KOVOPROGRESS viz. „čištěné a nečištěné látky“
 • požaduje-li řidič speciální čištění např. pro vysoce  pro čistý chemický produkt , je vždy na odborném rozhodnutí mycí linky,zda je technologicky schopna toto čištění v požadované kvalitě dosažené čistoty zajistit,  v opačném případě je takovéto čištění odmítnuto
 • mycí linka odmítne vždy čištění látek neslučitelných, např. „potraviny/látky ADR“ ! , provede jen standartní čištění po posledením přepravovaném produktu
 • mycí linka se řídí pravidlem přepravního řetězce : čištěním cisterny přeprava produktu končí
 • mycí linka se řídí direktivy EFTCO definujícími vyčištěnou cisternu
 • řidič je povinen vyčištěnou cisternu na výzvu obsluhy mycí linky osobně zkontrolovat , při jakýchkoliv jeho pochybnostech o kvalitě provedeného čištění je povinen dílo nepřevzít a požadovat opakované čištění až do dosažení požadované kvality čištění
 • armaturní skříně a stáčecí hadice jsou čištěny dle zadání čištění řidičem, není-li čištěná stáčecí hadice označena výrobním číslem, je na atestu ECD o čištění tato skutečnost uvedena
 • řidič je poslední osobou, která s vyčištěnou cisterny přijde na mycí lince do styku
 • řidiči je doporučeno použít služby plombování dómů a výpustí cisterny po provedeném a jím převzatém čištění cisterny, čísla plomb jsou uvedena na vystaveném atestu ECD
 • řidič podpisem a převzetím vystaveného atestu ECD o vyčištění cisterny dílo přebírá a tímto okamžikem přebírá i odpovědnost za vyčištěnou cisternu dle direktiv EFTCO

 

Výše uvedený postup zadávání čištění a jeho dodržování minimalizuje případné budoucí problémy
a reklamace, týká se všech zúčastněných subjektů v opakovaném řetězci distrubuce produktů:
nakládka – přeprava – čištění cisterny –  nakládka…“

Obchodní podmínky :

 

 • děkujeme Vám, že využíváte služeb naší mycí linky !

 • klíč pro pro předběžnou kalkulaci ceny čištění cisterny naleznete viz. “ Tvorba cen “

 • fakturační měnou za úhradu našich služeb je CZK, převod na EUR pak dle aktuálního kurzu ke dni kdy byla naše služba poskytnuta, dle kurzu České národní banky (ČNB) , viz. : www.cnb.cz

 • vítáme bezhotovostní úhrady našich služeb

 • pro umožnění bezhotovostních úhrad našich služeb si Vás dovolujeme požádat o zaslání celoroční objednávky nebo parciálních objednávek čištění, a to na mailové adresy/Fax , viz. „Kontakt“, od spedičních firem objednavatele očekáváme na objedenávce čištění přesné údaje umožňující bezproblémovou fakturaci, včetně uvedení filiálek,přesné fakturační adresy, uvedení kontaktních osob, a Tel /Fax / mail spojení na tyto kontaktní osoby

 • hotovostní úhrada našich služeb je požadována v těch případech, kdy nebyla zaslána objednavatelem čištění řádná objednávka čištění, u firem začínajících s využíváním našich služeb, v případech kdy jsou údaje o firmě objednavatele nejasné a neúplné, v případě závažných porušení platební morálky

 • bankomat je na mycí lince instalován

 • děkujeme Vám za Vaši platební morálku !

 

Bankovní spojení na firmu KOVOPROGRESS,spol s.r.o. :

 

 

Majitel účtu : KOVOPROGRESS,spol. s r.o.

Banka : VOLKSBANK CZ, a.s. , Heršpická 5, CZ – 658 26 Brno

Číslo účtu : 4060009566 / 6800
IBAN : CZ73 6800 0000 0040 6000 9566
BIC-SWIFT : VBOE CZ 2X