Почиствани и непочиствани вещества

Почиствани вещества

Линията за миене извършва почистване на цистерни от вещества, посочени по-долу, и от подобни на тях:

 

  • Хранителни вещества

Хранителни продукти сурови

Хранителни продукти рафинирани

 

 

  • Химични вещества

            Химични вещества, включени в класовете ADR: клас 3, клас 8, клас 9 (освен изключенията, посочени в Непочистени вещества“)

            Химични вещества, невключени в класовете ADR ,

 

Химичните вещества са разпределени организационно (от технологична и тъгровска гледна точка на линията) в следните групи вещества:

 

Акрилати

Бои

Латекси

Нафталин

Лепила

Киселини

Луга

Масла редки

Масла гъсти

Парафини

Урина

Смес за мазилки, цимент, вар, бентонит и др. под.

Гранулат PVC и др. под.

 

(химичните вещества, които не са посочени по-горе, трябва да бъдат консултирани преди почистването със служителите на линията за миене)

 

 

 

Непочиствани вещества!!!

Линията за миене по технологични причини и по съображения за безопасност не извършва почистването на цистерни от следните вещества:

 

-които за почистване изискват разтворители, като напр. ацетон, толуен и др. под.,

-които изискват температура на почистване по-висока от 100 (oC),

-които миришат много силно (напр. амоняк),

-които са включени в класове ADR:

клас 1,

клас 2 ,

клас 4.2 ,

клас 4.3,

клас 5.1 ,

клас 5.2,

клас 6.1 ,

клас 6.2 ,

клас 7 ,

които са включени в почистваните вещества клас ADR, но които в идентификационния номер на опасност имат посочено на второ или на второ и трето място числото „3“, тоест : „x3“ или „x33“ , вещества, които са силно горими)

- които са включени в почистваните вещества клас ADR, но които в идентификационния номер на опасност имат посочено на второ или на второ и трето място числото „6“, тоест „x6“ или „x66“ (отровни вещества)