Инструкции при влизане

ВНИМАНИЕ – ИНСТРУКЦИИ !!!

Добре дошли в обекта за съхранение на гориво Чепро Стржелице с миячна инсталация на фирма

KOVOPROGRESS!

Прочетете, попълнете и подпишете този формуляр, за да бъдете допуснат до обекта и до миячната инсталация!

Благодарим Ви, че в интерест на собствената си и на останалия персонал на обекта безопасност спазваете стриктно и безусловно следните инструкции за безопасност и експлоатация:

  • Прочетете, попълнете и подпишете този формуляр „Инструкции” и след това го предайте на служителя, от който сте го получили!

- Получил сте и формуляр „Поръчка за почистване“, попълнете го, след като паркирате!

  • Паркирайте своето превозно средство на мястото, определено от обслужващия работник на миячната инсталация, който Ви е приел на портала на обекта!

  • Веднага след като паркирате регистрирайте се в канцеларията на миячната инсталация с попълнен формуляр „Поръчка за почистване”, покажете документите на почиствания продукт, като например: CMR, атестат, информационен лист за безопасност и др., след това останете в стаята за водачи (там пушенето е разрешено). Не се връщайте и не оставайте при камиона си.

  • По време на престоя си в обекта спазвайете инструкциите на обслужващия персонал на миячната инсталация и на охраната, спазвайте правилата за безопасност при работа и превилата за противопожарна охрана, използвайте лични предпазни средства!

  • Внимание!!! по време на престоя си в обекта сте следен от система от камери за наблюдение !!!

На свободната площ за паркиране на нашия обект, където сте влязъл и паркирал е абсолютно забранено :

  • Всякакво манипулиране с цистерната, като например: изпускане на налягането от цистерната, отваряне на крана и люка на купола на цистерната, изпускане от цистерната на остатъци от продукти, преточване на продукти от една цистерна в друга, извършване на работи по техническа поддръжка на превозното средство, зареждане на превозното средство с гориво и др.!!!

  • Работа с открит огън и пушене, работа със запалими материали и др. подобни!!!

Нарушаването на тези забрани може да доведе до автоматично обявяване на тревога в обекта, извикване на пожарнатакоманда, разследване от полицията на Чешката република и налагане на глоба в размер до 10 000 EUR!!!, задържане на Твоето превозно средство до решаване на нарушението на забрана, вазстановяване на разходите и заплащане на глоба.

С подписването на настоящия формуляр декларирате, че сте разбрал инструкциите, указанията и забраните и се задължавате да ги спазвате, съзнавате, че в случай на тяхното нарушаване се подлагате на риск от налагане на по-горе посочените санкции и глоби.

Благодарим Ви за посещението на нашия обект и миячна инсталация KOVOPROGRESS и за спазването на всички наши инструкции и указания, посочени по-горе. След почистване на Вашата цистерна и напускане на обекта Ви желаем приятно пътуване и приятен ден и ще се радваме отново да ни посетите!

за Kovoprogress ООД:

Инж. Иван Клоуда

управител

Попълва се от водача:

Дата : ……………..………. час : …....…………………..

Име на фирмата: …………………………….................................................................……………………….

Име на водача с печатни букви:…………………………………………………………..…………………….

Подпис на водача: …………………………………………………………………………………………………

Soubory ke stažení

Инструкции при влизане - PDF

Stáhnout soubor