Указания за миячната инсталация

Настройка на почистването, протичане на самото почистване, получаване на почистената цистерна:

 • почистването на цистерната се въвежда от шофьора на автомобила директно на линията за миене, а то съгласно данните от неговата спедиторска фирма, т.е линията за миене приема шофьора за лице, което е компетентно за въвеждане на почистването, а след това и за приемането и проверка на цистерната след почистване, а също и за представител на фирмата, поръчала почистването,

 • съобщенията по факс или е-mail в офиса на линията за миене с цел изпращане на поръчка за почистване, други напътствия, документи за безопасност и др. под. да изпращат на данните, посочени в „Контакти“

 • шофьорът въвежда почистването на автомобила на специален формуляр за поръчка и го потвърждава с подписа си, формулярът „Поръчка за почистване“ е посочен и на тези страници, виж „Поръчка за почистване“

 • шофьорът издава и предоставя документи (CMR, митнически и транспортни документи, документ за безопасност и др. под.) при въвеждането на почистването за продукта, от който ще се почиства цистерната, според това въвеждане се избира съответният технологичен метод на почистване

 • шофьорът посочва във въвеждането на почистването и следващия продукт, който след почистването ще бъде натоварен в цистерната, съгласно това отново ще бъде проверен и преценен избраният метод за почистване

 • състоянието на цистерната преди почистването винаги се проверява от служителите на линията за миене , според изходното състояние на цистерната преди почистването отново се преценява начинът на почистване, установените аномалии в състоянието на цистерната се снимат с фотоапарат

 • ако шофьорът не посочи следващия продукт, който ще бъде натоварен след почистване на цистерната, на линията за миене се извършва само стандартното почистване след последния транспортиран продукт, така че при следващото товарене могат да се товарят само сродни продукти! в никакъв случай след стандартното почистване не могат да се товарят продукти с висока химическа чистота, продукти, които притежават характеристиките на разтворители или почистващи препарати, които са по-ефективни от самия процес на почистване, продукти и елементи, които които са несъчетаеми с предишния натоварен продукт, и т. н.

 • почиствани и непочиствани продукти от линията за миене KOVOPROGRESS – виж „почиствани и непочиствани вещества

 • ако шофьорътo изисква специално почистване, напр. за химически продукт с висока чистота, винаги линията за измиване трябва да прецени дали е технологично способна да извърши желаното почистване с необходимото качество и с желаната чистота, в противен случай такова почистване се отказва

 • линията за измиване винаги отказва почистването на вещества, които не могат да се съчетаят, напр. „хранителни вещества/вещества“ !, извършва се само стандартното почистване след последния транспортиран продукт

 • линията за измиване се ръководи от правилата на транспортиращата верига: с почистване на цистерната транспортирането на продукта приключва

 • линията за измиване се управлява от директивата EFTCO, дефинираща почистена цистерна шофьорът е задължен да провери ично почистената цистерна по призив на обслужващия персонал на линията за измиване, при каквито и да е съмнения за качеството на извършеното почистване е задължен да не приеме цистерната и да поиска повторно почистване до постигане на желаното качество на почистване арматурната кутия и маркучите се почистват съгласно въвеждането на почистването от шофьора, ако почистваният маркуч не е обозначен с проиводствен номер, на атеста ECD за почистване този факт е посочен

 • шофьорът е последното лиц, което е в контакт с почистената цистерна на линията за миене

 • на шофьора се препоръчва да използва услугата за пломбиране след извършване на услугата след почистването на цистерната, номерата на пломбите са посочени в издадения атест ECD

 • шофьорът с подписа си и приемането на издадения атест ECD за почистване на цистерната приема извършената работа по цистерната и в този момент поема и отговорността за почистената цистерна – съгласно директива EFTCO

 

Горепосоченият начин на работа въвежда почистването и неговото спазване минимализира евентуалните бъдещи проблеми и рекламации, отнася се до всички субекти, които участват в процеса на повтарящата се верига на дистрибуция на продуктите:

„…..товаренетранспортиранепочистване на цистерната товарене…“

 

Търговски условия:

 

 • благодарим Ви, че използвате услугите на нашата линия за миене!

 • ключа на предварителната калкулация на цената на почистването на цистерната можете да намерите на „Съставяне на цената“

 • валутата за фактурирабне за нашите услуги е CZK, обръщането в EUR се осъществява на базата на курса на деня към датата, когато сме извършили услугата по курса на Чешка национална банка (ČNB), виж: www.cnb.cz

 • при нас не е необходимо да се плаща в брой за даване на възможност за плащане по банков път за нашите услуги Ви молим за изпращането на целогодишна поръчка или поръчки по части, а то на е-mail или факс, виж „Контакти“, от спедиторските фирми, поръчали почистването, очакваме на поръчката за почистване да се посочат точните данни, които са необходими за безпроблемно фактуриране, включително посочването на филиалите, точен адрес за фактуриране, посочване на лица за контакти и телефон, факс, е-mail за контакт с лицето за контакти. плащане в брой за нашите услуги се изисква в случай, когато фирмата, която поръчва почистването, не е изпратила надлежна поръчка за почистване, при фирмите, които тепърва започват да използват нашите услуги, в случай, когато данните за фирмата от страна на възложителя са неясни и непълни, в случай на значителни нарушения на морала на плащане.

 • на линията за миене банкомат

 • благодарим Ви за вашия морал на плащане!

 

Банкова сметка на фирма KOVOPROGRESS ООД:

 

 

Собственик на сметка: KOVOPROGRESS ООД.

Банка: VOLKSBANK CZ АД, Heršpická 5, CZ – 658 26 Brno

Номер на сметка: 4060009566 / 6800
IBAN: CZ73 6800 0000 0040 6000 9566
BIC-SWIFT: VBOE CZ 2X

 

Напътствия за безопасност:

 

Сградата на линията за миене KOVOPROGRESS ООД се намира в техническата част на склада за продажба на горива на фирма Čepro АД, склад за продажби Стршелице у Бърна, където в целия обект важат строги работни и обезопасителни директиви, на шофьора при влизане влизане в обекта на Čepro с цел използване на услугите на линията за миене се дава за подпис формуляр „Упътвания при влизане“, който е преведен на посочените езици като на нашите страници. Този формуляр е посочен на нашите страници, виж „Упътвания при влизане“.

 

Благодарим на Вашите шофьор са стриктното спазване на инструкциите, посочени в настоящите „Упътвания при влизане“ Děkujeme