Данни на дружеството

Кратко описание на съдържанието на линията за миене


 • почистването на цистерните се извършва в сградата на линията за миене, обзаведена с една преминаваща линия за миене, разделена на част за чистене на вещества ADR а част за чистене на вещества освен ADR и хранителни продукти

 • носещият почистващ медиум е вина питейна и химически обработена вода, твярдостта на водата се поддържа на ниво до 0,1 (немска степен, dH ), (за почистване на цистерни не се употребява рециклирана вода!)
 • източник на гореща вода с температура 70(oC)

7 x агрегат Kränzle

 • източник на пара с температура 150(oC)

2 x уред за пара Certuss 300

 • почистващи гироскопични глави
5 x
 • парна свръзка
4 x
 • помпа под високо налягане 11(bar)
1 x
 • използвани почистващи вещества

винаги атестирани

 • технологични начини на почистване
винаги одобрени от производителите на почистващи вещества съгласно техническите изисквания на възложителя за почистване, съгласно категориите на почистваните вещества и изискванията за степен на почистване
 • нареждане за дезинфекция

регистрирани, при неколкоократно почистване на цистерната редуване на видовете дезинфекция

 • изсушаване на цистерните след измиване

1 x уред за горещ въздух

 • екологично ликвидиране на отпадъците

100% от всички отпадъци, създадени на линията за миене се ликвидита екологично, с максимална грижа за околната среда

 • потвърждение за извършване на дейността

след извършена проверка на резултата от почистването шофьорът се извиква да извърши проверка на почистената цистерна, и ако резултатът от почистването отговаря на желаното състояние съгласно Поръчката за почистване“ , шофьорът приема почистената цистерна като чиста, линията за измиване издава ECD атест, с подписа и приемането на ECD атеста шофьорът на цистерната потвърждава, че проверката на почистването на цистерната е извършил лично, надлежно и спецализирано, че го е одобрил и по този начин е получил цистерната и поема за нея отговорност след напускане на линията за миене, а то изцяло съгласно директива EFTCO